ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รวมลิงค์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์อบต.โนนสมบูรณ์
ร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ อบต.โนนสมบูรณ์ 
     
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยิ่งศักดิ์ ชูผล-บ้านนายมานพ ชนิดนอก หมู่ที่ 6 
     
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร-บ้านนางจันทิมา หมู่ที่ 5 
     
ก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกสามัคคีพัฒนา 3 จากบ้านนายทิม-บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 7 
     
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12-โรงน้ำดื่ม 
     
ก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง นม.ถ.196-16 สายบ้านซับพงโพด หมู่ที่ 11 
     
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.36-004 สายบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12 ถึงสายบ้านด่านละกอ หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสมบูรณ์ 
     
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565 
     
ก่อสร้างถนน คสล.สายจากย่าโม-บ้านนายบุญโฮม เทียมวงศ์ หมู่ที่ 6 
     
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12-บ้านด่านละกอ หมู่ที่ 13 
     
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนิพนธ์-บ้านนายสนิท หมู่ที่ 14 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจากคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3-เขตรอยต่อตำบลสระตะเคียน 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจากศาลาประชาคม-บ้านนายสุดธี หมู่ที่ 12 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขตเทศบาลฯ-ไร่นายโกเมนต์ หมู่ที่ 8 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจากถนนบ้านวังคล้า หมู่ที่ 5-ต้นสัก หมู่ที่ 1 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนานางลำไพ-คลองผักหวาน หมู่ที่ 2 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกสายสามแยกนาอุดม หมู่ที่ 8-สี่แยกป่ายาง 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกสายบ้านนายบุญมี พลชาลี-บ้านนายมานะศักดิ์ หมู่ที่ 11 
     
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 
     
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีลสายจากบ้านนางจำปี เล่ามา หมู่ที่ 7-ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 
     
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพร้อมลงหินคลุกสายแยกหนองหลักศิลา-วัดบ้านบ่อลิง หมู่ที่ 10 
     
ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านนายสังข์-โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ หมู่ที่ 10 
      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร
ถนนสายบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12-บ้านด่านละกอ หมู่ที่ 13 อุทกภัย 
     
ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อลิง 
     
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีลสายบ้านนายนา จิตหาญ-บ้านนางจำปี เล่ามา หมู่ที่ 7 
     
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีลสายจากถนนสายหลัก-คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 
     
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีลสายจากบ้านซับพงโพด หมู่ที่ 11-เขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกสายสามแยกนาอุดม หมู่ที่ 8-สี่แยกป่ายาง 
     
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนน คสล.เดิม-ถังประปาประชารัฐ หมู่ที่ 12 
     
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุดม-บ้านนายสวิด หมู่ที่ 14 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกสายบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12-บ้านด่านละกอ หมู่ที่ 13 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกสายภายในหมู่บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 7 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกสายภายในหมู่บ้านลำเพียกพัฒนา หมู่ที่ 6 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกสายเขาโป่งแดง หมู่ที่ 3 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกสายบ้านนายสวัสดิ์ ทุยไธสง หมู่ที่ 3-เขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 
     
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์อุดม หมู่ที่ 11 
     
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายสังข์-โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ หมู่ที่ 10 
     
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ อบต.โนนสมบูรณ์ 
     
โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อลิง 
     
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายระบบหน้าจอสัมผัส จำนวน 1 ระบบ 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ และทาสีห้องประชุม อบต.โนนสมบูรณ์ 
     
จัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร(ไฟกระพริบ) 
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
     
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ อบต.โนนสมบูรณ์ 
     
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนิพนธ์-บ้านนายสวิด หมู่ที่ 14 
     
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อลิง 
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยาง หมู่ที่ 12-ถนน คสล.เดิม 
     
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกบุฟ่าว หมู่ที่ 8-วัดทรัพย์เจริญธรรม หมู่ที่ 12 
     
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ อบต.โนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขตเทศบาลฯ-ไร่นายโกเมนต์ หมู่ที่ 8 
     
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสี่แยกกระต่ายป่า-อ่างเก็บน้ำห้วยหิน 
     
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด 
     
โครงการก่อสร้างที่พักคอยผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อลิง 
     
โครงการก่อสร้างที่พักคอยผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์สามัคคี 
     
โครงการก่อสร้างที่พักคอยผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ 
     
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อลิง 
     
โครงการปรับปรุงปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 
     
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อลิง 
     
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อลิง(สถ.ศพด.1) 
     
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายจากเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์-บ้าน ด่านละกอ หมู่ที่ 13 อันเนื่องมาจากอุทกภัย 
     
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกป่ายูคาลิปตัส-บ้านด่านละกอ(บน) หมู่ที่ 13 อันเนื่องมาจากอุทกภัย 
     
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายจากบ้านหนองไทร-บ้านโป่งคอก หมู่ที่ 14 อันเนื่องมาจากอุทกภัย 
     
โครงการปรับเกรดถนนสายทางเข้าหมู่บ้านวังคล้า หมู่ที่ 5 อันเนื่องมาจากอุทกภัย 
     
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ชุด 
     
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลโนนสมบูรณ์ 
     
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ บ้านด่านละกอ หมู่ที่ 13 
     
ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางเข้าหมู่บ้านวังคล้า หมู่ที่ 5 
     
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน/องค์กรชุมชน/คณะกรรมการกอทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2559 
      ภาพกิจกรรม
ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 7 
     
ก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านโนนสำราญและ ศพด.บ้านราษฎร์สามัคคี 
     
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายไร่นางสุวรรณ สอนวิชา-ไร่นายสวง โต๊ะสิงห์ หมู่ที่ 10 
     
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายสังข์ มุลาสเก-โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ หมู่ที่ 10 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายลือไชย-บ้านนางหงษ์ หมู่ที่ 11 
     
ก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็กสายบ้านนายอุบล-บ้านนายวิเวก หมู่ที่ 3 
      ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 105 เมตร 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกศาลาแดง-บ้านนายพรมมา เล่ามา หมู่ที่ 7 
      ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 205 เมตร
โครงการจัดซื้อสัญญาณไพกระพริบพร้อมติดตั้ง 
     
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมานะ-ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
     
โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ 
     
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 
     
โครงการถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญจันทร์-บ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 9 
     
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12 -บ้านด่านละกอ หมู่ที่ 13 
     
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ 
     
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 สายทางหลวงหมายเลข 2356 ตอนเสิงสาง-โคกน้อยโนนสมบูรณ์ 
     
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 สายจากเขตเทศบาลโนนสมบูรณ์-บ้านราษฎร์สามัคคีหมู่ที่ 7 
     
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายอ่างเก็บน้ำบ้านลำเพียก หมู่ที่ 6-บ้านโป่งคอก หมู่ที่ 14 
     
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อลิง 
     
โครงการซ่อมบำรุงถนน ไหล่ทาง ทางเดินและทางระบายน้ำ 
     
โครงการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
     
โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 
     
โครงการจัดทำป้ายแนะนำเส้นทางพร้อมระบุระยะทาง 
     
โครงการติดตั้งไฟกระพริบ 
     
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายบัญญัติ-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 
     
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกป่ายูคาลิปตัส-บ้านด่านละกอ(บน) หมู่ที่ 13 
      ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกป่ายูคาลิปตัส-บ้านด่านละกอ(บน) หมู่ที่ 13 จำนวน 5 ช่วง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12-บ้านด่านละกอ หมู่ที่ 13 
      ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อม หมู่ที่ 1,2-หมู่ที่ 5 
      ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.10 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างแนวเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนายสงวน หมู่ที่ 3 
      ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุเทพ-บ้านนายเหลด หมู่ที่ 3 
      ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.10 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 12 
      ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 359 เมตร หนา 0.15 เมตร
โครงการปลูกป่าชุมชน 
      ในปัจจุบันนี้ สภาพแวด
งานวันสาธิต การใช้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง 
      จังหวัดนครราชสีมาร่วม
งานมหกรรมพืชพันธุ์ มันหัวใหญ่ รวมใจชาวเสิงสาง ประจำปี 2551 
      ภาคการเกษตรเป็นภาคการ
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 
      พื้นที่เกษตรกรร
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายด้านทิศใต้ (ซอย 3) หมู่ที่ 10
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจากหมู่ที่ 1 - หมู่ที่  7
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากบ้านนายมานะ - บ้านนายพุฒิพงศ์  หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ 
      เพื่อเป็นการส่งเส
โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข 
     
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
      องค์การบริหารส่
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
      โรคไข้เลือดออก
โครงการจัดซื้อนมผงสำหรับเด็กที่ขาดสารอาหาร 
      องค์การบริหารส่
โครงการแข่งขันเต้นแอโรบิค 
      การเคลื่อนไหวร่
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ? อบต.โนนสมบูรณ์ คัพ ? ครั้งที่ 10 
      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวยากจนที่มีบุตรกำลังศึกษา 
      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
      เด็ก คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีความสำค
โครงการงานจัดเก็บรายได้ 
     
เว็บไซต์บริการ

นายกฤษฎิ์ นูรักษา
นายก อบต.โนนสมบูรณ์ โทร. 091-6652516 
สาส์นจากประธานสภา

นายบัวลอย ใจไธสง
ประธานสภา อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.081-0621698
สาส์นจากปลัด

นายสมัย เพ็งลาภ
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.065-2421665
ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 56 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 ตุลาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,527,326

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4496-1107,081-7603573   Fax : 0-4496-1108
Email : abt_nonsomboon@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download