ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รวมลิงค์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์อบต.โนนสมบูรณ์
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา  
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2563 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 /2563 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก ของปี 2564เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 /2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 /2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญวิสมัยที่ 1 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ของปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบุณณ์ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1/2560 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2560เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ การกำหนดวันประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1/2558 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดวันเประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2559เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2557เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ประจำปี 2557เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบุณณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 ประจำปี 2557เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบุณณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ประจำปี 2557เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ของปี 2558เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2557เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2557 ประจำปี 2557เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2557เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี 2556เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2556 ประจำปี 2556เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2556เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2556เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2556เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปี 2557เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2556เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ประจำปี 2555เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 ประจำปี 2555เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2555 ประจำปี 2555เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 ประจำปี 2555เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2555 ประจำปี 2555เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2555 ประจำปี 2555เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2554 ประจำปี 2554เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2554 ประจำปี 2554เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2554 ประจำปี 254เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2554 ประจำปี 2554เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2554 ประจำปี 2554เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2554 ประจำปี 2554เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2553 ประจำปี 2553เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2/2553เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 2/2552เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552เปิดอ่าน
เว็บไซต์บริการ

นายกฤษฎิ์ นูรักษา
นายก อบต.โนนสมบูรณ์ โทร. 091-6652516 
สาส์นจากประธานสภา

นายบัวลอย ใจไธสง
ประธานสภา อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.081-0621698
สาส์นจากปลัด

นายสมัย เพ็งลาภ
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.065-2421665
ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 56 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 ตุลาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,527,339

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4496-1107,081-7603573   Fax : 0-4496-1108
Email : abt_nonsomboon@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download