ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รวมลิงค์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์อบต.โนนสมบูรณ์
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     รายงานทางการเงิน 
รายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงิน  
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ส.ค. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน ส.ค. 2565เปิดอ่าน
     งบทดลอง ส.ค. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ก.ค. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน ก.ค. 2565เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.ค. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน มิ.ย. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน มิ.ย. 2565เปิดอ่าน
     งบทดลอง มิ.ย. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน พ.ค. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน พ.ค. 2565เปิดอ่าน
     งบทดลอง พ.ค. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน เม.ย. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน เม.ย. 2565เปิดอ่าน
     งบทดลอง เม.ย. 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน มี.ค. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน มี.ค. 2565เปิดอ่าน
     งบทดลอง มี.ค. 2565เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 3เปิดอ่าน
     รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ก.พ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน ก.พ. 2565เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.พ. 2565เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 2เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 1เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 4เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ม.ค. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน ม.ค. 2565เปิดอ่าน
     งบทดลอง ม.ค. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ธ.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน ธ.ค. 2564เปิดอ่าน
     งบทดลอง ธ.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน พ.ย. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน พ.ย. 2564เปิดอ่าน
     งบทดลอง พ.ย. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ต.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน ต.ค. 2564เปิดอ่าน
     งบทดลอง ต.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ก.ย. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน ก.ย. 2564เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.ย. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ส.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน ส.ค. 2564เปิดอ่าน
     งบทดลอง ส.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ก.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน ก.ค. 2564เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน มิ.ย. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน มิ.ย. 2564เปิดอ่าน
     งบทดลอง มิ.ย. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน พ.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน พ.ค. 2564เปิดอ่าน
     งบทดลอง พ.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน เม.ย. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน เม.ย. 2564เปิดอ่าน
     งบทดลอง เม.ย. 2564เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 3เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 2เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 1เปิดอ่าน
     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน มี.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน มี.ค. 2564เปิดอ่าน
     งบทดลอง มี.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ก.พ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน ก.พ. 2564เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.พ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ม.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน ม.ค. 2564เปิดอ่าน
     งบทดลอง ม.ค. 2564เปิดอ่าน
     รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ธ.ค. 2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน ธ.ค. 2563เปิดอ่าน
     งบทดลอง ธ.ค. 2563เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน พ.ย. 2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน พ.ย. 2563เปิดอ่าน
     งบทดลอง พ.ย.2563เปิดอ่าน
     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ต.ค. 2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน ต.ค. 2563เปิดอ่าน
     งบทดลอง ต.ค.2563เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.ย.2563เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563เปิดอ่าน
     งบทดลอง ส.ค.2563เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.ค.2563เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนเปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563เปิดอ่าน
     งบทดลอง มิ.ย.2563เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     งบทดลอง พ.ค.2563เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563เปิดอ่าน
     งบทดลอง เม.ย.2563เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563เปิดอ่าน
     งบทดลอง มี.ค.2563เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.พ.2563เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563เปิดอ่าน
     งบทดลอง ม.ค.2563เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562เปิดอ่าน
     งบทดลอง ธ.ค.2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562เปิดอ่าน
     งบทดลอง พ.ย.2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     งบทดลอง ต.ค.2562เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.ย.2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     งบทดลอง ส.ค.2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.ค.2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     งบทดลอง มิ.ย.2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562เปิดอ่าน
     งบทดลอง พ.ค.2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562เปิดอ่าน
     งบทดลอง เม.ย.2562เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562เปิดอ่าน
     งบทดลอง มี.ค.2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.พ.2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562เปิดอ่าน
     งบทดลอง ม.ค.2562เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561เปิดอ่าน
     งบทดลอง ธ.ค.2561เปิดอ่าน
     งบทดลอง พ.ย.2561เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561เปิดอ่าน
     งบทดลอง ต.ค.2561เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.ย.2561เปิดอ่าน
     งบทดลอง ส.ค.2561เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.ค.2561เปิดอ่าน
     งบทดลอง มิ.ย.2561เปิดอ่าน
     งบทดลอง พ.ค.2561เปิดอ่าน
     งบทดลอง เม.ย.2561เปิดอ่าน
     งบทดลอง มี.ค.2561เปิดอ่าน
     งบทดลอง ก.พ.2561เปิดอ่าน
     งบทดลอง ม.ค.2561เปิดอ่าน
     งบทดลอง ธ.ค.2560เปิดอ่าน
     งบทดลอง พ.ย.2560เปิดอ่าน
     งบทดลอง ต.ค.2560เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2560เปิดอ่าน
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 xitเปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2559เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2559เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2559เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2559เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2559เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2559เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2559เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2558เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2558เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2558เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2558เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2558เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2558เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2558เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2557เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2557เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2557เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2557เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2557เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2557เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2557เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2557เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2556เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2556เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2556เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2556เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2555เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2555เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2555เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2554เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554เปิดอ่าน
     รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2554เปิดอ่าน
เว็บไซต์บริการ

นายกฤษฎิ์ นูรักษา
นายก อบต.โนนสมบูรณ์ โทร. 091-6652516 
สาส์นจากประธานสภา

นายบัวลอย ใจไธสง
ประธานสภา อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.081-0621698
สาส์นจากปลัด

นายสมัย เพ็งลาภ
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.065-2421665
ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 56 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 ตุลาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,527,571

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4496-1107,081-7603573   Fax : 0-4496-1108
Email : abt_nonsomboon@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download