ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รวมลิงค์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์อบต.โนนสมบูรณ์
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
     ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะจากประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าใช้บริการของ อบต.โนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์สายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข๋/ข้อเสนอแนะเปิดอ่าน
     สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.โนนสมบูรณ์ ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์สรุปกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)เปิดอ่าน
     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานเปิดอ่าน
     รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2561)เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือนเปิดอ่าน
     รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือนเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือนเปิดอ่าน
     รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือนเปิดอ่าน
     รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เปิดอ่าน
     เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ คู่มือ ธงไตรรงค์เปิดอ่าน
     ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     เรามารู้จักหลักธรรมมาภิบาลกันเถอะเปิดอ่าน
     แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(พ.ศ. 2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารเปิดอ่าน
     แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอนอาคารเปิดอ่าน
     คู่มือการขออนุญาต (ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง)เปิดอ่าน
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์เปิดอ่าน
     ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการ/งบประมาณเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสารเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์)เปิดอ่าน
     ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการให้บริการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคเปิดอ่าน
     มารู้จักประชาคมอาเซียนกันเถอะเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 สำหรับประชาชนเปิดอ่าน
     ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการของ อบต.โนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ประชาชนควรทราบเปิดอ่าน
     รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งตลาดเปิดอ่าน
     ขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารเปิดอ่าน
     ขั้นตอนและระยะเวลาการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือสาธารณภัยและรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เปิดอ่าน
     ขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีเปิดอ่าน
เว็บไซต์บริการ

นายกฤษฎิ์ นูรักษา
นายก อบต.โนนสมบูรณ์ โทร. 091-6652516 
สาส์นจากประธานสภา

นายบัวลอย ใจไธสง
ประธานสภา อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.081-0621698
สาส์นจากปลัด

นายสมัย เพ็งลาภ
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.065-2421665
ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 56 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 ตุลาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,527,332

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4496-1107,081-7603573   Fax : 0-4496-1108
Email : abt_nonsomboon@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download