ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รวมลิงค์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์อบต.โนนสมบูรณ์
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ประกาศ 
ประกาศ
ประกาศ  
     ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่ตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งปลัดมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งปลัดมอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง อบต.โนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประชาสัมธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง อบต.โนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประชาสัมธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประกาศผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ตามประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)เปิดอ่าน
     ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เม.ย.-ก.ย.64)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการให้บริการ ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4 ปี (2561-2564)เปิดอ่าน
     ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริาหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปกิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3)เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ตามประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ.2564-2566)เปิดอ่าน
     ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์(Local Pwrformance Assment:LPA )ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     สิทธิของประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกเปิดอ่าน
     ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ (One stop service)เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์(Local Pwrformance Assment:LPA )ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการให้บริการ ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเปิดอ่าน
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562เปิดอ่าน
     ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ขายทอดตลาดทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์(Local Pwrformance Assment:LPA )ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     กฎบัตรการตรวจสอบภายในเปิดอ่าน
     ประกาศการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในเปิดอ่าน
     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเปิดอ่าน
     มาตรการป้องกันการรับสินบนเปิดอ่าน
     มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเปิดอ่าน
     องค์การบริาหรส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 - 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ประจำปี พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     ประกาศการรายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     คำสั่งมอบอำนาจของนายกค์องค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการ ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชนเปิดอ่าน
     ประกาศการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและวันเสาร์เต็มวัน ประจำปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการ ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ประจำปี 2557เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการ ประจำปี 2556เปิดอ่าน
     ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเก็บภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖เปิดอ่าน
     ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เปิดอ่าน
     ประกาศให้เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖เปิดอ่าน
     ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายประกอบการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖เปิดอ่าน
     ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายประกอบการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕เปิดอ่าน
     ประกาศให้เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕เปิดอ่าน
     ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อันต้องเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เปิดอ่าน
     ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเก็บภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ประจำปี 2553เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ประจำปี 2552เปิดอ่าน
     การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2554เปิดอ่าน
     การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2553เปิดอ่าน
เว็บไซต์บริการ

นายกฤษฎิ์ นูรักษา
นายก อบต.โนนสมบูรณ์ โทร. 091-6652516 
สาส์นจากประธานสภา

นายบัวลอย ใจไธสง
ประธานสภา อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.081-0621698
สาส์นจากปลัด

นายสมัย เพ็งลาภ
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.065-2421665
ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 56 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 ตุลาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,527,614

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4496-1107,081-7603573   Fax : 0-4496-1108
Email : abt_nonsomboon@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download