ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รวมลิงค์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์อบต.โนนสมบูรณ์
ร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 อบต.โนนสมบูรณ์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ถนนเส้นทางสายจากบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12 - บ้านด่านละกอ (ล่าง) หมู่ที่ 13 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้เกษกตรกร ประชาชน เข้าใจวิธีใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งรู้คุณค่าและประโยชน์ของหญ้าแฝก
เนื่องด้วยได้การเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 01.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของราษฎร หมู่ที่ 12 ราย นายอานันท์ เนตรเชวียง อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 12 บ้านเจริญทรัพย์ ตำบลโนนสมบูรณ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้ดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ โดยมอบเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดโครงการลดขยะต้นทางสร้างจิตสำนึกรักความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้ มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบ ลดขยะตกค้างและทำให้ลดมลภาวะจากขยะชุมชนลงได้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จากภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดเตรียมกำลังพล การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบเผยแพร่ความรู้ และวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ และให้ อปพร.ที่ได้รับการฝึกไปแล้วได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และพื่อทบทวนความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยให้สมาชิก อปพร.มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง รวมถึงมีรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคในสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ และช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2565 (การชงกาแฟ และเครื่องดื่มต่าง และการทำแซนวิช) วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ สตรี แม่บ้าน เยาวชน คนว่างงาน ประชาชนทั่วไป และ ผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ๒.เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ ลดรายจ่าย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก 4.เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี  ในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายสำหรับสตรี  และได้รับความรู้ในการป้องกันและการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคต่าง ๆ
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการตรวจสุขภาพ ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย และ การป้องกันโรคต่าง ๆ
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต.โนนสมบูรณ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ รพ.สต.โคกน้อย และ อสม. เข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท ณ บ้านบ่อลิง หมู่ที่ 10 เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคและรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต.โนนสมบูรณ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี และอสม. เข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท ณ บ้านลำเพียกพัฒนา หมู่ที่ 6 และบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 7 เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคและรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ต่อไป
เว็บไซต์บริการ

นายกฤษฎิ์ นูรักษา
นายก อบต.โนนสมบูรณ์ โทร. 091-6652516 
สาส์นจากประธานสภา

นายบัวลอย ใจไธสง
ประธานสภา อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.081-0621698
สาส์นจากปลัด

นายสมัย เพ็งลาภ
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ โทร.065-2421665
ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 56 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 ตุลาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,527,315

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4496-1107,081-7603573   Fax : 0-4496-1108
Email : abt_nonsomboon@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download